Blog VanRaaltehuis

200e geboortedag van Dr. A. C. van Raalte

Gerrit Jan te Rietstap

Gisteren ontvingen we het droevige bericht dat onze secretaris/penningmeester van de St. Van Raaltehuis heel plotseling is overleden. Gerrit Jan staat hieronder op de foto (midden) voor het huis van Benjamin van Raalte in Holland Mi. tijdens het bezoek aan Holland ter gelegenheid van de 200e geboortedag van Dr. A.C. van Raalte.
We zullen zijn vriendschap en enthousiasme erg gaan missen. We zijn dankbaar voor wat hij voor de St. Van Raaltehuis heeft betekend.

20150906-141131-51091447.jpg

Advertentie

Subsidie Rabobank

De St Van Raaltehuis is erg blij met de subsidietoekenning van de Rabobank. Uit het Fonds Coöperatief Dividend is een eenmalige bijgedrage 10.000 euro toegekend die deels moet worden besteed aan benodigde audiovisuele middelen. Rabobank: heel hartelijk dank.

20140421-223720.jpg

nieuwsbrief

Beste vrienden van de St Van Raaltehuis,

Op de website http://www.vanraaltehuis.nl en http://www.vanraaltehouse.com staat weer nieuwe informatie.
Onder andere vindt u daar een bladzijde van het dagboek van Gezina Visscher- van der Haar en een vraag daarover.
Verder hebben we een vraag over de woning van Ds. Van Raalte. We gingen ervan uit dat de school tevens ook zijn pastorie was was, maar er was en is nog steeds twijfel. In de archieven is op dit moment geen informatie te vinden. Wie kan ons meer vertellen?
Mocht u andere aanvullingen op de website hebben of onvolkomenheden constateren, graag even een berichtje.

De afgelopen tijd is er weer een aantal nieuwe begunstigers toegevoegd aan onze kring. Hartelijk dank daarvoor.

Het plan “Rondom Van Raalte” dat behelst de restauratie van de voormalige Theologische School en een passende ontwikkeling van het omliggende gebied, is bijna klaar. In de vorige nieuwsbrief is daar melding van gemaakt. Het plan is gemaakt door Jhr D. Six van Six architects in samenwerking met Dr. ir. J. Dawson. De gemeente Ommen is opdrachtgever. Wanneer het plan vrijgegeven wordt, zullen we het zo spoedig mogelijk aan belangstellenden presenteren. We houden u op de hoogte.

De vorige nieuwsbrief vindt u op de website onder het menu Blog

met een hartelijke groet,
namens het bestuur van de St Van Raaltehuis,

Jan Heijink (voorz)

NIEUWSBRIEF

Stichting

Van Raaltehuis
​ Secretariaat: ​Roerdomp 2
​​​​ 7731 LJ Ommen
​​​Telefoon: +31 529 452585
​​​Bankrekening: 54 09 32 760

Aan alle begunstigers van de stichting Van Raaltehuis en anderen die het Van Raaltehuis een warm hart toedragen:

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de Stichting Van Raaltehuis een aantal jaren geleden in het leven geroepen als reactie op plannen deze voormalige Theologische School en waarschijnlijk ook het woonhuis van dr. A.C. van Raalte, te slopen Dominee van Raalte, voorganger van de afgescheiden gemeente te Ommenen en een van de voormannen van de afscheiding, woonde een aantal jaren in Ommen en vertrok vervolgens naar Arnhem. Van daaruit emigreerde hij in 1847 met een aantal volgelingen naar de V.S, waar hij de stad Holland in Michigan stichtte.
De Stichting Van Raaltehuis heeft zich ten doel gesteld de sloop te voorkomen en een passende bestemming voor het pand te zoeken. Daarnaast wil de stichting het gedachtegoed van dr. Van Raalte levend houden.

Een tijdlang leek het of de ontwikkelingen rond het Van Raaltehuis stil stonden. Eigenaar Takman wilde het pand alleen in combinatie met zijn winkel verkopen, een tot nu toe voor ons onmogelijke eis.

Tijdens de herdenking van de tweehonderdste geboortedag van Van Raalte in 2011 bleek er een toenemende belangstelling, zowel in Holland Michigan alsook in Nederland. Een tweetal drukbezochte conferenties bewees dat er nog velen geïnteresseerd zijn in Van Raalte en zijn werk en ideeën. Herhaalde pogingen om financiële middelen te krijgen om het Van Raaltehuis veilig te stellen, liepen echter helaas op een teleurstelling uit.

Sinds een paar maanden is er echter een nieuwe ontwikkeling gaande die een voorzichtig optimisme rechtvaardigt:
De provincie Overijssel heeft 15.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om het Van Raaltehuis en de onmiddellijke omgeving te ontwikkelen. Jhr. Diederik Six van Six architects uit Zeist is samen met Dr. Ir Jaap Dawson, een achter achterkleinkind van Dr Van Raalte, bezig een plan te maken “rondom Van Raalte”. Voor het gebied Van Raaltehuis en omgeving wordt een plan gemaakt waarbij het pand gerestaureerd wordt en de omgeving opnieuw ontwikkeld wordt, passend bij het Van Raaltehuis. Gedacht wordt aan een hofje, waarbij er plaats is voor kleine woningen met een19e eeuwse uitstraling en een gerestaureerd Van Raaltehuis, dat als museum/documentatiecentrum ingericht kan worden.

Met het plan, dat een dezer dagen beschikbaar komt, gaan we in binnen- en buitenland proberen fondsen te werven.
Via onze website http://www.vanraaltehuis.com houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.
Indien u nog geen begunstiger bent: voor 15,- euro per jaar kunt u de stichting ondersteunen zodat we ons werk blijven kunnen doen. Aanmelding kan via de website en via onderstaand mailadres.

Mocht u mensen/ instellingen / bedrijven kennen die benaderd zouden kunnen worden als mogelijke begunstiger of misschien wel investeerder van een groter bedrag, houden we ons van harte aanbevolen.

Donatie
Van ds H.J. Siegers, predikant te Ommen ontvingen we voor onze bibliotheek de vierdelige “Archiefstukkenbetreffende de afscheiding van 1834, bewerkt door dr. F.L Bos, waarvoor onze hartelijke dank.

ANBI
De stichting Van Raaltehuis voldoet nu en in de toekomst aan de ANBI-voorwaarden, zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

met een vriendelijke groet,

Jan Heijink
voorz. St Van Raaltehuis
janheijink@gmail.com

* als u geen prijs stelt op toezending van mail van de Stichting Van Raaltehuis verzoeken we u dit even aan te geven via een mail janheijink@gmail.com

​22-08-2013​Pagina 2 van 2
KvK 08177625​www.vanraaltehuis.com

Goed Nieuws

De gemeente Ommen heeft twee cultuurvouchers aangevraagd bij de provincie Overijssel. Het bedrag: € 15000,- wordt gebruikt om een onderzoek te doen naar ontwikkelmogelijkheden van het Van Raaltehuis en onmiddellijke omgeving.
Wethouder Scheele deelde mee in de raadsvergadering van donderdag 16 mei dat het bedrag van 15000, – euro beschikbaar komt. Het wordt gebruikt om Six Architects uit Zeist een ontwikkelplan en een animatie te kunnen laten maken van het Van Raaltehuis en onmiddellijke omgeving. Dit alles biedt ons de mogelijkheid de plannen onder ( internationale) aandacht te brengen.
Kortom: er komt schot in de zaak. Goed nieuws dus!

Six architects. http://www.six.nl

“Bouwen aan de toekomst met respect voor het verleden”

De oude school

Tegenover het Van Raaltehuis staat de oude Van Raalteschool. Destijds de eerste christelijke lagere school in de wijde omtrek.

20130427-002021.jpg

Motie nog steeds actueel

De motie uit 2007, waarin het college wordt opgeroepen na te gaan wat nodig is om het Van Raaltehuis voor de sloop te bewaren is anno 2013 nog steeds zeer actueel.

…………………………………………………………..

Motie “VAN RAALTEHUIS”

De voorzitter geeft het woord aan de indiener van de motie, de heer Heijink.
Zijn fractie maakt zich ernstig zorgen over de staat van dit gebouwtje. Er ligt een intentieverklaring van de raad die aangeeft dat het gebouw hen wat waard is. Hij vraagt dan ook om discussie om te zien wat het gebouw de raad werkelijk waard is. Daarbij verzoekt hij de belangen van de gemeente en de eigenaar op elkaar af te stemmen.
Daarop dient hij de onderstaande motie in:

“De raad van de gemeente Ommen in vergadering bijeen op 26 april 2007;
overwegende dat er voor het pand “Van Raaltestraat 24”, bekend onder de naam Van Raaltehuis, een sloopvergunning is aangevraagd;

dat dit pand vanwege zijn geschiedenis van grote cultuurhistorische waarde is voor Ommen;

dat de raad middels een intentieverklaring heeft aangegeven dat dit pand buiten de visie “Open den Oordt” dient te blijven;

dat inmiddels een procedure gestart is om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, waarbij een positief advies is afgegeven door “Het Oversticht”;

b e s l u i t :

1.
het college opdracht te geven in overleg te gaan met de eigenaar, waarbij uitgangspunt is de wensen van de eigenaar en de uitdrukkelijke wens van de raad het pand voor Ommen te behouden bij elkaar te brengen;
2.
na te gaan welke middelen en besluiten nodig zijn om overeenstemming te bereiken, waarbij het behoud van het Van Raaltehuis uitgangspunt is en vervolgens een voorstel aan de raad voor te leggen voor finale besluitvorming”.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA
J. Heijink.

SketchUp

Wie wil ons helpen met behulp van SketchUp een voorlopige animatie te maken van het Van Raaltehuis. De afmetingen / foto’s van het huis kunnen aangeleverd worden.
De animatie zal aan de basis staan een professionele versie en samen met een restauratieplan gebruikt gaan worden voor fondsenwerving.

20121025-213938.jpg

Van Raaltehuis op 20 oktober 2012

20121020-183905.jpg

Morgen is het een jaar geleden dat we met een delegatie uit Ommen, wethouder Ko Scheele, Gerrit te Rietstap en ondergetekende, Jan Heijink, naar Holland Michigan gingen om daar de herdenking van de 200e geboortedag van Dr. Albertus Christiaan van Raalte bij te wonen.
We hebben een prachtige week van festifiteiten en een buitengewoon interessant congres mee mogen maken. Vervolgens hebben we de herdenking in Ommen, begin november voortgezet.
We hadden gehoopt dat het Van Raaltejaar tevens een impuls zou zijn het vervallen pand aan de Van Raaltestraat veilig te stellen.
Nu, 20 oktober zijn we nog niet veel verder. Het huis is te koop, maar alleen in combinatie met de winkel. De prijs is niet op te brengen. Voor de subsidies die mogelijk voor een restauratieplan beschikbaar zouden zijn, komen we niet in aanmerking.De staat waarin de voormalige Theologische school verkeert, is nog weer verder achteruit gegaan. We zijn verder dan ooit van een oplossing?

Herdenkingsboek

Nog leverbaar: herdenkingsboek. Door het venster van Van Raalte. € 14,95
Te bestellen via het reactieformulier. In de maand juli en augustus wordt
Dit boek in en om Ommen gratis thuisbezorgd.

20120718-161940.jpg